LibreOffice-Suite-Base/C2/Modify-a-simple-form/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search

Title of script: Modify a Simple Form

Author: Manali Ranade

Keywords: Base


Time Narration
00:00 LibreOffice Base च्या स्पोकन ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत.
00:04 Modifying a Form वरील ट्युटोरियलमध्ये आपण form मध्ये data कसा भरायचा आणि त्यात बदल कसा करायचा ते शिकणार आहोत.
00:14 मागील ट्युटोरियलमध्ये आपणLibreOffice Base मध्ये formकसा बनवायचा ते शिकलो.
00:22 आपण Library database मध्ये simple Books data entry form बनवला होता.
00:29 या formच्या सहाय्याने Books table मध्ये data कसा भरायचा ते पाहू.
00:39 जर LibreOffice Base हा प्रोग्रॅम चालू नसेल तर प्रथम तो सुरू करा.
00:48 आपला Library database उघडा.
00:52 जर बेस आधीपासून सुरू असल्यास आपण File menu मधील Open वर क्लिक करून Library database उघडू शकतो.
01:03 किंवा File menu मधील Recent Documents वर क्लिक करा.
01:08 आता आपण Library database मध्ये आहोत.
01:12 डावीकडील पॅनेलमधील database सूचीतील form या आयकॉनवर क्लिक करा.
01:18 या विंडोच्या मध्यभागी असलेल्या Forms खालील Books Data entry form, हायलाईट झालेला दिसेल.
01:28 या formच्या नावावर राईट क्लिक करा. आणि Open वर क्लिक करा.
01:33 blue background असलेली एक नवी विंडो दिसेल ज्यात Books table मधील fields शी संबंधित labels आणि text boxes आहेत.
01:45 tab key दाबत प्रत्येक फिल्डवर जा. शेवटच्या फिल्डवर क्लिक केल्यावर बेस पुढील record उघडेल.
01:56 अशा पध्दतीने आपण टेबलमधील records मधून पुढे पुढे जाऊ शकतो.
02:00 याशिवाय खालील black triangle आयकॉन वापरून सुध्दा आपण records मध्ये पुढे मागे प्रवास करू शकतो.
02:10 अन्यथा एखाद्या विशिष्ट record वर जाण्यासाठी खालील टूलबारमधे record number टाईप करून एंटर किंवा टॅब की दाबा.
02:23 आपण शेवटच्या म्हणजे पाचव्या record वर जाऊ या.
02:29 आता आपण नवीन record समाविष्ट करू या.
02:34 हे करण्यासाठी new record या आयकॉनवर क्लिक करा. ते खालील टूलबारवरील Last record या आयकॉनच्या उजवीकडील बटण आहे.
02:46 आपल्याला record number 6 असे खाली लिहिलेल्या Form वर रिकाम्या Text boxesदिसतील
02:55 आता आपण नव्या पुस्तकाची माहिती नवीन record मध्ये भरण्यासाठी तयार आहोत.
03:03 Title च्या text box मध्ये Paradise Lostअसे टाईप करा आणि पुढील fieldवर जाण्यासाठी tab या बटणाचा वापर करा.
03:17 author च्या पुढे John Milton असे टाईप करा.
03:23 PublishedYearच्या पुढे 1975
03:28 Publisher म्हणून Oxford
03:31 आणि price च्या पुढे 200
03:36 असे आपण Books Data Entry Form च्या सहाय्याने Books table मध्ये नवीन record समाविष्ट केले आहे.
03:45 ही विंडो बंद करू या.
03:47 आपण अशा पध्दतीने अधिक record किंवा Data समाविष्ट करू शकतो.
03:53 आत्ता आपण समाविष्ट केलेले शेवटचे record बेसने Books table मध्ये update केले की नाही हे बघू या.
04:02 त्यासाठी Base च्या मुख्य विंडोतील, उजव्या पॅनेलमधील Books table वर डबल क्लिक करा.
04:12 येथे Form च्या सहाय्याने आपण समाविष्ट केलेले new record दिसत आहे.
04:18 आता आपण ही विंडो बंद करू या.
04:23 पुढे आपण आपल्या Form मध्ये सोपे बदल कसे करायचे ते शिकणार आहोत.
04:30 त्यासाठी डाव्या पॅनेलमधील database सूचीतील Forms या आयकॉनवर क्लिक करा.
04:37 Books Data Entry form मध्ये बदल करण्यासाठी त्यावर राईट क्लिक करा आणि मग edit वर क्लिक करा.
04:47 ही विंडो आपल्या परिचयाची आहे.
04:51 येथे जर आपण title वर क्लिक केले तर आपल्याला label आणि text box यांच्या भोवती green boxes उमटलेल्या दिसतील.
05:03 याचा अर्थ आपण form design विंडोमध्ये आहोत.
05:08 आणि आपण formचे स्वरूप त्यातील घटक आणि त्यांची कार्यप्रणाली यात बदल करू शकतो.
05:17 उदाहरणार्थ आपण लेबल्स आणि टेक्स्ट बॉक्सेसचे स्थान, आकार यात बदल करू शकतो.
05:25 याला properties असे म्हणतात.
05:28 title या लेबलवर क्लिक करा.
05:31 येथे properties नामक छोटी popup विंडो उघडेल.
05:38 येथे विविध घटक दिसत आहेत.
05:48 आता author या लेबलवर क्लिक करा. लक्षात घ्या की properties विंडो रिफ्रेश झाली असून ती author या लेबलच्या properties दाखवत आहे.
06:01 अशा प्रकारे आपण form वरील विविध घटकांवर क्लिक केल्यावर आपल्याला properties विंडो रिफ्रेश होऊन आपण निवडलेल्या घटकांच्या properties दाखवते.
06:14 Properties window चे title आता Properties MultiSelection झालेले दिसेल.
06:21 याचे कारण author हे लेबल आणि त्याचा शेजारील टेक्स्ट बॉक्स हे एका समूहात असून ते green boxes संचात बंदिस्त आहेत.
06:34 बेस form मध्ये आपोआप लेबल्स आणि त्याच्या संबंधित टेक्स्ट बॉक्सेसचा समूह बनतो. पण आपण हे वेगवेगळेही करू शकतो.
06:44 Titleच्या labelवर राईट क्लिक करून Group वर क्लिक करा आणि नंतर Ungroupवर क्लिक करा.
06:54 आपल्याला दिसेल की label title आणि त्याचा text box आता एका समूहात नाहीत.
07:02 अशा प्रकारे आपण form मधील प्रत्येक घटकाच्या properties मध्ये बदल करू शकतो.
07:10 आता title text box ला tool tip जोडू या.
07:16 Properties window च्या खालपर्यंत scroll करू या.
07:22 Help text या लेबलकडे लक्ष द्या. आणि येथे Enter the title of the book here असे टाईप करा.
07:32 आता वरील Fileमेनू खाली असलेल्या Save या आयकॉनवर क्लिक करून form सेव्ह करा आणि ही विंडो बंद करा.
07:46 आपण केलेल्या बदलानंतर आपला form कसा दिसतो याकडे एक नजर टाकू.
07:54 त्यासाठी बेसच्या मुख्य विंडोवर जाऊन डाव्या पॅनेलमधील Forms या आयकॉनवर क्लिक करा.
08:03 उजव्या पॅनेलमधील Books Data Entry Form वर क्लिक करा.
08:10 माऊसचा कर्सर टायटलच्या लेबलवर किंवा टेक्स्ट बॉक्सवर न्या.
08:17 Enter the title of the book here अशी tooltip आपल्याला दिसेल.
08:24 अशा प्रकारे आपण formमध्ये सोपे बदल कसे करायचे ते शिकलो.
08:31 बेस ट्युटोरियलच्या पुढील भागात formमध्ये अधिक बदल कसे करायचे हे आपण शिकणार आहोत.
08:39 आता assignment करू या.
08:41 Members table साठी simple form बनवा.
08:46 अशा प्रकारे आपण बेसमधील Modifying a Form या पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत.
08:52 थोडक्यात आपण formमध्ये Data कसा भरायचा आणि त्यात बदल कसा करायचा याबद्दल शिकलो.
09:00 *"स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा एक भाग आहे. यासाठी National Mission on Education through ICT, MHRD यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळालेले आहे.
09:12 सदर प्रकल्पाचे संयोजन Spoken-Tutorial.org Team ने केले आहे.
09:17 *यासंबंधी माहिती या साईटवर उपलब्ध आहे.
09:22 *ह्या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केलेले असून आवाज .... यांनी दिलेला आहे. आपल्या सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Pravin1389, Sneha