LibreOffice-Suite-Base/C2/Add-Push-Button-to-a-form/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search

Title of script: Add Push Button

Author: Manali Ranade

Keywords: Base

Time Narration
00:00 LibreOffice Base च्या स्पोकन ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत.
00:03 ह्या ट्युटोरियलमध्ये आपण form मध्ये Push Button कसे समाविष्ट करायचे हे शिकणार आहोत.
00:10 मागील ट्युटोरियलमध्ये आपण form मध्ये list box form control समाविष्ट करण्याबद्दल शिकलो.
00:17 ह्या ट्युटोरियलमध्ये आपण form मध्ये Push Button कसे समाविष्ट करायचे ह्याबद्दल शिकणार आहोत.
00:24 बेस प्रोग्रॅम सुरू नसल्यास तो प्रथम आपण सुरू करू या.
00:36 आपला Library database उघडा. तो कसा उघडायचा ते आता तुम्हाला माहित असेलच.
00:45 File menu मधील Open वर क्लिक करून Library database निवडा.
00:52 आता आपण Library database मध्ये आहोत.
00:56 मागील ट्युटोरियलमध्ये आपण ज्यावर काम केले तो Books Issued to Members हा form उघडा.
01:04 त्यासाठी डाव्या पॅनेल मधील form आयकॉनवर क्लिक करा.
01:09 आणि नंतर उजव्या पॅनेलमधील Books Issued to Members वर राईट क्लिक करा.
01:16 आता Edit वर क्लिक करा.
01:19 आता आपण form design window मध्ये आहोत.
01:23 आपल्या form मध्ये Push बटण समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा करण्यापूर्वी Member names साठी अजून एक list box बनवू या.
01:34 मागील ट्युटोरियलमध्ये आपण दुसरा list box बनवण्याची assignment केली होती.
01:41 प्रथम आपण Member Name ह्या लेबलच्या उजवीकडील text box काढून टाकू.
01:50 त्यासाठी text box वर right-click करून Cut वर क्लिक करा.
01:57 text box डिलिट झाला आहे.
02:00 पुढे आपण formवरील घटकांची रचना करू या.
02:04 लिस्ट बॉक्सना टेक्स्ट बॉक्सपेक्षा जास्त जागा लागत असल्यामुळे आपण formवरील घटक जरा आणखीन खाली सरकवून घेऊ.
02:15 कसे ते पाहू.
02:17 प्रथम form मधीलBook title label खालील सर्व घटक आपण select करून घेऊ .
02:26 त्यासाठी आपण click, drag आणि drop पध्दत वापरू या.
02:32 select केलेल्या भागावर क्लिक करून सरळ खाली ड्रॅग करा.
02:39 त्यामुळे Book Title लेबलशी संबंधित पहिल्या list box ला आता पुरेशी जागा झाली आहे.
02:48 Member Name लेबलसाठी देखील त्याच steps पुन्हा करा.
03:05 आता Member Name ह्या लेबलच्या डावीकडे असलेल्या दुस-या list box वर क्लिक करून drag आणि drop करू या.
03:14 ही लिस्ट बॉक्स उजवीकडे आणून formमधील इतर घटकांशी जुळवून घ्या.
03:22 कीबोर्डवरील Control S ह्या shortcut च्या सहाय्याने आपण formवर केलेले काम सेव्ह करू या.
03:32 आता आपण form मध्ये Push बटणे समाविष्ट करण्यास तयार आहोत.
03:39 Push बटण हे form control चे अजून एक उदाहरण आहे.
03:44 आपण OK, Cancel, Next आणि Finish ह्या Push बटणांशी परिचित आहोत.
03:56 आपण बेसमध्ये ही Push बटणे आपल्या form मध्ये समाविष्ट करू शकतो. आणि त्यावर क्लिक केल्यानंतर विशिष्ट कृती करण्याची सूचना देऊ शकतो.
04:07 तसेच Save, Undo किंवा Delete ही पण Pushबटणाची काही उदाहरणे आहेत.
04:14 कसे ते आपण पाहू.
04:17 आता येथे image मध्ये दाखविल्याप्रमाणे आपण आपल्या form मधील सर्व घटकांच्या खाली चार Push बटणे समाविष्ट करू या.
04:30 त्यासाठी आपल्या form design विंडोवर परत जाऊ.
04:35 आणि Form Controls टूलबार मधील Push बटणावर क्लिक करा.
04:43 आपल्याला परिचित असलेल्या Ok बटणासारखा हा आयकॉन दिसेल.
04:50 आपला mouse pointer अधिकच्या चिन्हासारखा होईल.
04:57 आता आपण form मध्ये पहिले बटण इतर सर्व घटकांखाली डाव्या बाजूला click, drag आणि drop पध्दतीने काढू या.
05:10 आपण त्याचा आकार बदलू या.
05:14 आता वरील सर्व steps पुन्हा तीन वेळा करा.
05:27 आपल्याकडे अजून तीन बटणे आहेत आणि सर्व एका आडव्या ओळीत align झाली आहेत.
05:35 आपली form वर push buttons काढून झाली आहेत. आता आपण त्यांची नावे बदलू या.
05:43 त्यासाठी पहिल्या बटणावर डबल क्लिक करा.
05:49 आपल्याला Properties window दिसेल. येथे लेबलसमोरSave Record असे टाईप करा.
05:59 आता formवरील दुस-या बटणावर क्लिक करा.
06:06 आणि Properties window मध्ये आपण लेबलसमोर Undo Changes असे टाईप करा.
06:15 तिस-या आणि चौथ्या बटणावर अनुक्रमे Delete Record
06:25 व New Record असे टाईप करा.
06:31 आता आपण त्यांचे कार्य ठरवू या.
06:37 त्यासाठी Save Recordबटणावर क्लिक करा.
06:43 आणि Properties window मध्ये Action हे लेबल दिसेपर्यंत खाली scroll करा.
06:51 येथे drop down list box वर क्लिक करा आणि मगSave record वर क्लिक करा.
06:59 इतर तीन बटणांसाठी ह्याच सूचनांचे पालन करा.
07:05 Undo Changes बटणासाठी Undo Changes ही Actionनिवडा.
07:12 Delete Record बटणासाठी Delete Record ही Actionनिवडा.
07:18 New Record बटणासाठी New Record ही Actionनिवडा.
07:25 अशाप्रकारे आता आपण push buttons समाविष्ट केली आहेत.
07:29 keyboard shortcut, Control S च्या सहाय्याने आपला form सेव्ह करून ही विंडो बंद करा.
07:40 पुढील ट्युटोरियलमध्ये आपण आपल्या form मध्ये अजून तीन साधे बदल करणार आहोत.
07:47 नंतर आपण data entry आणि data update करण्यासाठी formचा वापर करणार आहोत.
07:54 उदाहरणार्थ जेव्हा लायब्ररीचा सभासद पुस्तक परत करेल तेव्हा आपण ह्या formच्या मदतीने ही माहिती डेटाबेसमध्ये अपडेट करू शकतो.
08:06 आता assignment करू.
08:08 form मध्ये चौथ्या push बटणाशेजारी पाचवे बटण समाविष्ट करा. आणि वापरण्यापूर्वी form रिफ्रेश करून घ्या.
08:18 खाली पुढच्या ओळीवर चार बारीक push बटणे समाविष्ट करा. ज्यांच्या मदतीने आपण records मध्ये नेव्हिगेट करू शकू.
08:30 आपण बेसवरील ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत.
08:35 थोडक्यात आपण form मध्ये push बटण समाविष्ट करण्याबद्दल शिकलो.
08:40 *"स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा एक भाग आहे. यासाठी National Mission on Education through ICT, MHRD यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळालेले आहे.
08:52 सदर प्रकल्पाचे संयोजन Spoken-Tutorial.org Team ने केले आहे.
08:57 *यासंबंधी माहिती या साईटवर उपलब्ध आहे.
09:02 ह्या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केलेले असून आवाज .... यांनी दिलेला आहे. आपल्या सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Pravin1389, Sneha